Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge indirimi, firmaların ar-ge harcamalarının kurum kazancından %100 oranında indirilmesidir. Günümüzde, rekabetin sürdürülebilir olması için üretici firmaların sürekli olarak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunması gerektiğine inanmaktayız. Fakat yeni ürün ve süreç yeniliklerinin öz kaynaklar ile finanse edilmesi durumunda firmalar, üzerlerindeki SGK ve vergi yüklerini taşımakta zorluk çekmektedir. Bu sorunlar Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi ve TÜBİTAK Ar-Ge projeleri ile giderilebilmektedir. Bu yolla üreticiler yenilik çalışmalarını finanse edebilmek için vergiden muaf hibe alabilir; 5746 sayılı Araştırma Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi yasası ile de SGK, Muhtasar ve %100 Ar-Ge indirimi avantajlarından yararlanabilir. Bunların yanında temel bilim mezunları istihdam ederek ücretleri hibe olarak alınabilir ve ithal alımları Gümrük Vergisinden muaf tutulabilir.

Ar-Ge indirimi ilk olarak 2006 yılında 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununda ortaya çıkmıştır. Bu kanuna göre Ar-Ge giderlerinin %40’ı kurum kazancından indirim konusu yapılmaktaydı. 2008 yılında çıkan 5746 sayılı kanun ile birlikte Ar-Ge indirimi değişmiş ve Ar-Ge giderleri kurum kazancından %100 oranında indirim yapılması imkanı tanınmıştır. 2016 yılına kadar bu iki kanunda geçerli olduğu için uygulamalarda çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Ancak için 9 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 58’inci maddesi ile birlikte 5520 sayılı kanunda ki Ar-Ge indirimi kaldırılmış ve sadece 5746 sayılı kanunun uygulaması kalmıştır. Bu kapsamda firmalar ar-ge indirmini %100 oranında uygulama zorunluluğu gelmiştir.

Ar-Ge indirimi nasıl uygulanır?

Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi ve TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge destekleri kapsamında yapılan Ar-Ge harcamaları yıl sonu itibiyle, vergi matrahından %100 indirilmektedir. Bu durum, bilançonun aktifinde yer alan duran varlıklarda izlediğimiz Ar-Ge harcamalarını mükerrer olarak giderleştirebilmemize yol açmaktadır. 

Desteklenen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, 750 Araştırma Geliştirme Hesabında aşağıdaki maliyet kalemleri izlenir.

1. İlk Madde ve Malzeme Giderleri
2. Personel Giderleri
3. Amortismanlar
4. Dışarıya Yaptırılan İşler
5. Genel Giderler
6. Vergi, Resim ve Harçlar

Yıl içerisinde katlanılan bu maliyetler, tek düzen hesap planına uygun olarak, her geçici vergi döneminden önce (3 ayda bir) yansıtma hesapları yardımı ile 263-Araştırma Geliştirme Giderleri hesabında aktifleştirilir. Aktifleştirilen rakamlar yıl sonunda Ar-Ge İndirimi uygulaması ile %100 oranında vergi matrahından düşürülmekle birlikte, aktifte birikmiş olan maddi olmayan duran varlıklar da itfa yoluyla tekrar giderleştirilir. 

 Bu uygulamada firmaların halihazırda personel için katlandığı maliyetlerin düşmesi ve mükerrer giderleştirme ile birlikte, büyük firmaların yenilik harcamalarını artırması hedeflenerek, KOBİ'erin ise yenilik faaliyetlerini gerçekleştirerek rekabet seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz