Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşan Ar-Ge Reform Paketiyle Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirecek pek çok yeni düzenleme getirilmiştir. Bunların içinde, Ar-Ge Merkezlerinin etkinliğini artıracak olan düzenlemeler ile tasarım faaliyetlerinin de Ar-Ge faaliyetleri gibi destek kapsamına alınması yer almaktadır. 5746 sayılı Kanunun adı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş ve Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda tekstil sektörüne de birçok avantaj sağlayacak 5746 sayılı kanuna baktığımızda, Tasarım faaliyeti;

“Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü” şeklinde tanımlanmıştır.

12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’dan farklı olarak tasarım faaliyetleri için destek alamayan tekstil sektörü tasarım faaliyetlerini sürdürebilecekleri tasarım merkezleri için desteklenecektir. Tasarım Merkezi;

“Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler” şeklinde tanımlanmıştır.

Kanun ile birlikte hali hazırda tasarım çalışmaları yapan tekstil sektöründeki firmalar bu çalışmalarını bir birim altında toplayabilecek ve bu birimler için devlet teşviklerinden faydalanabilecekler. Kanun kapsamında vergi ve sigorta primi teşviki olarak destek sağlanan unsurlar aşağıda verilmiştir.

1.   Tasarım İndirimi (*): %100

2.    Gelir vergisi stopajı teşviki: %80 ile %95 arası

3.    Sigorta primi desteği: işveren payının %50'si

4.    Damga vergisi istisnası %100

5.    Gümrük vergisi istisnası (Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşyalar)

Tasarım harcamalarının kapsamı

  • İlk madde ve malzeme giderleri, 
  • Amortismanlar, 
  • Personel giderleri, 
  • Genel giderler, 
  • Dışarıdan alınan fayda ve hizmetler, 
  • Vergi, resim ve harçlar

Tasarım merkezlerinde yapılan bir harcamanın indirime konu edilebilmesi için bu harcamanın münhasıran tasarım faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekmektedir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz