Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge Nedir, 5746 sayılı kanuna baktığımızda, Araştırma ve Geliştirme faaliyeti; “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. 


Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ise Ar-Ge harcamalarını 38 numaralı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı içinde yer vermiştir. Standartda yer alan tanım; “İşletmeler sıklıkla kaynak tüketir veya bilimsel ya da teknik bilgi, yeni süreç veya sistemlerin tasarım ve uygulanması, lisans, fikri mülkiyet hakları, piyasa bilgisi ve markalar (marka isimleri ve yayın hakları dahil) gibi maddi olmayan kaynakların elde etme, geliştirme, bakım veya iyileştirilmesi sırasında çeşitli borçlar yüklenirler. Bu geniş kapsamlı başlıklar altındaki kalemlerin yaygın örnekleri; bilgisayar yazılımı, patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşteri listeleri, ipotek hizmeti sunma hakları, balıkçılık lisansları, ithalat kotaları, isim hakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, müşteri sadakati, pazar payı ve pazarlama haklarıdır” şeklindedir. 

Duran Varlıklar içerisinde yer alan Maddi olmayan Duran varlıklara ilişkin olarak açıklama ise;
“Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanılmayı beklediği giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.” şeklindedir. 

Pratik uygulamalar açısından TDHP ile yapılan bu tanım, daha net ve uygulanabilir bir yapı olarak, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesinin de temelini oluşturmaktadır.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz