Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Mükellefler, Ar-Ge harcamalarının %100'ü oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimini, beyanname üzerinden hesaplanan kurum kazancından indirebileceklerdir. Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarı, mükellefler tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili satırına yazılarak kazançtan indirilecektir. İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge İndirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredecektir.

Alanında uzman kuruluşlarca hazırlanan “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu” nun olumsuz olması halinde, Ar-Ge indirimi dolayısıyla eksik ödenen vergilerle ilgili olarak gerekli tarhiyat yapılacaktır.

Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak,Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORU

“Ar-Ge indirimi” ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.

Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Ar-Ge proje değerlendirme raporlarının, YMM tasdik raporlarının verilmesi gereken ay içinde veya daha sonra gelmesi halinde de mükellefler Ar-Ge indiriminden yararlanabileceklerdir. Bu durumda, değerlendirme raporunun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi gerekecektir. Söz konusu raporun bu süreler içinde verilememesi halinde ise Ar-Ge indiriminden yararlanılamayacağı tabiidir.

Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

YMM tasdik raporunda en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:
  • Tasdik raporuna eklenecek olan ve teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu”nda belirtilen projenin veya projelerin hangi aşamada bulunduğu, bu projelerin sonuçları ile uygulanma durumuna ilişkin mükellef kurumdan alınan bilgiler,
  • Ar-Ge departmanına ilişkin mükellef kurumdan alınan bilgiler (yeri, hacmi, teknik donanımı ve varsa kullanılan diğer laboratuvarlar v.b.),
  • Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla dökümü (harcamaların ayrıntılı dökümüne rapor ekinde yer verilecektir),
  • Dönem içinde Ar-Ge departmanında kullanılan ve Ar-Ge indirimine konu edilen sabit kıymetlere ilişkin liste ve bunlar için ayrılan amortisman tutarları.
  • Dönem içinde alınan ilk madde, yarı mamül ve diğer sarf malzemeleri listesi, kullanım, iade, satış ve çıkan firelere ilişkin tutar ve miktar itibarıyla bilgiler,
  • Ar-Ge ünitesinde çalışanlar ve ücretleri (Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek personelin listesi ve ilgili dönemde bunlara ödenen ve gider kaydı yapılan ödemelere ilişkin döküm),
  • Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin bilgiler (alınan kişi/kurum adı, vergi kimlik numarası, fatura tarih ve numarası, tutarı ve KDV’si),
  • Geçici vergi dönemleri itibarıyla uygulanan Ar-Ge indirimi tutarları,
  • Uygulanması gereken Ar-Ge indiriminin hesaplanması.

ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

A firması Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 100 TL’lik İlk Madde Malzeme harcaması yapmıştır.
_B_______________________________ ./. ______________________________A_
750 - Araştırma Geliştirme Giderleri 100.-TL

         102 – Bankalar 100.-TL
________________________________ ./. _______________________________

750 - Araştırma ve Geliştirme hesabında oluşan maliyetler her geçici vergi döneminden (3 ay) önce yansıtma kayıtlarıyla aktifleştirilir.
_B_______________________________ ./. ______________________________A_
263 - Araştırma Geliştirme Giderleri 100.-TL

        01. 2016 Yılı Ar-Ge Giderleri

                     01.01. Ocak – Mart Dönemi Ar-Ge Gideri
                     
                     751 – Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 100.-TL
________________________________ ./. _______________________________

Mali yıl sonunda veya geçici vergi dönemlerinde aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları üzerinden %1005 oranında hesaplanarak kurum kazancından indirilecektir. Yürütülen Ar-Ge projesinin bitmemesi durumunda aktifleştirilen rakamlardan amortisman ayrılmayacaktır.

5 2 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 5. maddesiyle değiştirilen oranEğer mali yıl sonunda proje bitmiş olursa, 263’deki Ar‐Ge harcaması, bu hesapta tutulmaya devam edilerek % 20 oranlı amortisman ile 5 yılda itfa edilir.

________________________________ ./. _______________________________
630 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı 100.-TL
                         
               268. Birikmiş Amortismanlar                              100.-TL
                     01. Araştırma Geliştirme Giderleri Birikmiş Amortismanlar
                     01. 2016 Yılı
________________________________ ./. _______________________________

İNDİRİLEMEYEN AR-GE İNDİRİMİNİN DEVRETMESİ
5746 sayılı Kanuna göre kar yetersizliği nedeniyle Ar-Ge indiriminin tamamı vergi matrahından indirilemeyip müteakip yıla devredilirse bu takdirde yeniden değerlendirme oranı ile endekslenmesi gerekir. Ayrıca, devredilen Ar-Ge İndiriminin nazım hesaplarda ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilmesi zorunludur.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz