Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge Merkezlerinin, Tasarım Merkezlerinin, TÜBİTAK TEYDEB projelerinin ve KOSGEB Ar-Ge projelerinin bağlı olduğu 5746 sayılı kanun kapsamında projelerde çalışan personellere gelir vergisinden %80 ile %95 arasında muafiyet uygulanmaktadır. 

Burada firmaların bir kısmının yaptığı hata ilgili muafiyeti personele yansıtmalarıdır. Aşağıda ki İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının da yaptığı açıklamada olduğu gibi bu personel gelir vergisi muafiyete şirketlere tanınmış bir hak olup bu hakkın personele yansıtılmaması gerekmektedir. Firmalar isterlerse personele zam olarak bir ödüllendirme gerçekleştirebilirler ancak yapılacak muafiyeti yansıtmamalıdırlar. 

İlgili özelgeyi aşağıda detayları ile bulabilirsiniz.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
 
   
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-1531 08/09/2011
Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında terkin edilen gelir vergisi stopajının personele ödenip ödenmeyeceği.  
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 5746 sayılı Kanun kapsamında TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesi yürütmekte olduğunuzu, Ar-Ge personeline tanınan gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması çerçevesinde terkin edilen gelir vergisi stopajının personele ödenip ödenmeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.
           
Bilindiği üzere, 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5746 sayılı Kanunun indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında; " Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 28/02/2009 tarihli ve 27155 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5838 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 75 inci maddede; " 31/12/2013 tarihine kadar, 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. 

            2 seri No.lu 5746 sayılı Kanun Genel Tebliği ile değişik 1 Seri No.lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin 3.1.Uygulama Esasları" başlıklı bölümünde;

"Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni her bir işçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.

Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan işverenin çalıştırdığı destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez. Hesaplamalarda çıkan kesirler tama tamamlanır. Destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçmesi halinde brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlanılarak hangi personel için teşvikten faydalanılacağı belirlenir. Yararlanacaklar kapsamında olanların ücretleri eşit ise işverenlerce belirleme yapılır."

Açıklamaları yer almaktadır.

Bu açıklamalara göre, Ar-Ge ve destek personelinin 31/12/2013 tarihine kadar, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz