Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Kalkınmışlık Aşamalarının belirlenmesinde kullanılan Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Rekabetçilik Raporu 2013-2014’e göre ülkeler, Kişi Başına Düşen GSYİH açısından üç grup altında değerlendiriliyor:

1. Aşama: Üretim Faktörü Odaklı Ülkeler

2. Aşama: Verimlilik Odaklı Ülkeler

3. Aşama: İnovasyon Odaklı Ülkeler

Sanayi Devriminden günümüze kadarki süreçleri özetleyen sınıflandırmada ilk aşama üretim faktörlerinin etrafında dönen “Mavi Yakayı” temsil eder. Mavi Yaka 1970-80’lerde daha verimli olmak adına ikinci aşamada yerini “Beyaz Yakaya” bıraktı. Günümüz Bilgi Toplumu ise artık “Altın Yaka” ile temsil ediliyor. Yükseköğrenim, bilgiyi üretme ve kullanma yetkinliği, problem çözme yeteneği, yaratıcılık, zeka ile özetlenebilecek Altın Yakaya eşlik eden Ar-Ge ve İnovasyon kelimelerini artık her yerde duyuyoruz.

Gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde on iki parametre temel alınır: inovasyon, kurumsal yapı, altyapı, makroekonomik istikrar, sağlık ve ilköğretim, yüksek öğretim ve işbaşında eğitim, ürün piyasalarının etkinliği, emek piyasalarının etkinliği, finansal piyasaların gelişmişliği, teknolojik altyapı, pazar büyüklüğü ve iş dünyasının gelişmişlik düzeyi. Türkiye 2013-2014 raporuna göre bu parametrelerden yalnızca ‘inovasyon’ ve ‘emek piyasalarının etkinliği’ alanlarında ülke ortalamalarının altında kalmakta ve bu haliyle 148 ülke arasında 44. sırada olup, ‘Verimlilikten İnovasyon Odağına Geçiş Ülkeleri’ arasında yer almaktadır. Diğer bütün parametrelerin nihayetinde azalan bir verim sağladığı düşünüldüğünde, uzun vadede yaşam kalitesinin sadece ürün ve süreç inovasyonu ile mümkün olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. 

İnovasyon bileşeni irdelendiğinde parametreleri şu şekilde sıralar: inovasyon kapasitesi, bilimsel araştırma kurumlarının niteliği, özel sektörün Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge için üniversite-sanayi işbirliği, ileri teknolojiler için kamunun satın alma politikaları, bilim insanlarının ve mühendislerin varlığı, patentler, fikri mülkiyet haklarının korunması. Tüm bunlar, konuya aşina olanlar için tanıdık olan, aslında bir TEYDEB projesinde sorgulanan parametrelerdir.

Türkiye gibi Sanayi Devrimi sürecini geçirmemiş bir ülke için, Ar-Ge ve İnovasyonun egemen olduğu bir yüzyıl adeta bulunmaz Hint kumaşı değerinde oluyor... “İmkân verilseydi” ile başlayan cümlelerimize cevap olarak Devlet yukarıda saydığımız gerekçeler ile Ar-Ge projelerine hibe vermektedir… 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz