Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

1511 Öncelikli Alan Çağrıları

Makaleler
1

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Bulut Bilişim Çağrı Duyurusu

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme depolanabilir veri miktarının hızla artmasına yol açmıştır. Değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmesi zorunluluk haline gelmiştir. Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve yenilik yapmalarına imkân sağlayabilmektedir.
2

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Ekran Teknolojileri Çağrı Duyurusu 1


OLED ekran teknolojilerinin hızla gelişmesi ve LCD ekran teknolojisinin yerini almaya başlaması sebebiyle tüketici elektroniği, savunma sanayi vb. alanlarda kullanılmak üzere Türkiye’de bu teknolojilerinin geliştirilmesi, üretim potansiyelinin oluşturulması ve arttırılması amaçlanmaktadır.
3

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Ekran Teknolojileri Çağrı Duyurusu 2

Ülkemizde LED ve OLED sistemleri için malzeme ve aygıt tasarımına yönelik önemli bir altyapı ve bilgi birikimi mevcuttur. Bu birikimin nihai ürün şekline dönüştürülebilmesi önem taşımaktadır. LED ve OLED tabanlı ekranların yerli üreticilerimiz tarafından üretilmesi gerekmektedir.
4

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Ekran Teknolojileri Çağrı Duyurusu 3


Ekran kullanım alanlarının yaygınlaşması ve günlük hayatın akışının her aşamasında yer alması, ekranların bireyselleşmesinin yanında ürün çeşitliliğinin artmasına sebep olmuştur. Bunun sonucu ekranlardan beklenen performans ve nitelikler artmıştır.
5

Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri

Artan nüfus ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ağ trafiği de her geçen gün hızla artmaktadır. Mevcut optik ve kablosuz ağ teknolojilerinin oluşturduğu kısıtların aşılması gerekmektedir. Diğer taraftan bu teknolojilerin oluşturduğu enerji sarfiyatı da her geçen gün artmaktadır.
6

Anayurt Güvenliği Odaklı Gömülü Haberleşme Sistemleri


Gömülü haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ile veri toplama ve değerlendirme sistemlerinde operatör bağımlılığının asgari düzeye indirilmesi, verimliliğin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanabilmektedir.
7

Yenilikçi Heterojen Mobil Ağ Teknolojileri

İnternete bağlanan nesnelerin her geçen gün artan trafik kapasitesi ve hız gereksinimleri, kablolu/kablosuz iletişim sistemlerini içeren heterojen ağ teknolojilerinin önemini arttırmıştır. Bu çağrı ile farklı tip kablolu (PLC, fiber, xDSL, vb.) ve kablosuz (3G, 4G, 5G, Wi-Fi, VLC, FSO, uydu, vb.) teknolojilerin bir arada kullanılması ile oluşabilen heterojen ağ sistemlerinin yerli ve yenilikçi tasarımları ve gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
8

Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi


Soğutmasız termal kameralar, düşük maliyetli ve taşınabilir olmaları sayesinde birçok farklı alanda kullanılmaktadırlar. Hem askeri hem de sivil uygulamalarda kullanılan soğutmasız termal kameraların geliştirilmesi ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bu tür detektörleri içeren termal kameralara savunma alanında yüksek miktarlarda ihtiyaç bulunmaktadır.
9

Endüstriyel LED armatür, sürücü ve otomasyonunun geliştirilmesi

Endüstriyel tesislerde aydınlatma amaçlı elektrik enerjisi tüketimi sektörlere bağlı olarak farklı oranlarda değişmekte ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda yapılabilecek verimlilik çalışmaları oldukça önemlidir.
10

IE3 ve üstü (IE4) standartlarına uygun yüksek verimli elektrik motor üretimi için tasarım ve optimizasyon yazılımlarının geliştirilmesi


IE3 ve üstü (IE4) standartlarına uygun yüksek verimli elektrik motor üretimi için tasarım ve optimizasyon yazılımlarının geliştirilmesi
11

Sanayide Enerji Verimliliğine Yönelik ORC Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Demonstrasyonu

Organik Rankine Çevrimi (ORC), organik akışkan kullanan, düşük sıcaklıktaki enerji kaynaklarından ısı geri kazanımıyla güç üretmek için geliştirilmiş bir teknolojidir. ORC piyasası, 1980`li yılların başından beri, esas itibariyle biyokütle, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve atık ısı geri kazanımı alanlarında hızla büyümektedir. Literatür verileri, tesis boyutlarının ve kapasitesinin giderek büyüdüğünü göstermektedir.
12

Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının Kurulması


Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli açısından ‘güneş bandı’ olarak isimlendirilen hat üzerinde bulunmakta ve bu nedenle güneşlenme saati ve güneş ışınım şiddeti açısından oldukça avantajlı bir konumda bulunmaktadır.
13

Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının Kurulması

Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli açısından ‘güneş bandı’ olarak isimlendirilen hat üzerinde bulunmakta ve bu nedenle güneşlenme saati ve güneş ışınım şiddeti açısından oldukça avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Bu yüksek potansiyelin değerlendirilebilmesi amacıyla son yıllarda mevzuat ve Ar-Ge çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
14

Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu


Ülkemizde son dönemde yapılan arama çalışmaları ile bilinen linyit rezervi 13 milyar tonun üzerine çıkmıştır. Ancak, bu linyitler genellikle düşük kalorili, yüksek kükürt, nem ve kül içeriklidir. Bu tür kömürlerin etkin olarak değerlendirilmesi için kendine has tasarım ve/veya teknolojilerin geliştirilmesi ulusal ve uluslararası düzeyde bir ihtiyaçtır.
15

Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi

Son yıllarda biyoteknolojik yöntemlerin uygulanması ile mikrobiyal kaynaklı ürünlerin (enzimler, amino asitler, yağ asitleri, vitaminler vb gıda bileşenleri) verim ve aktivitesi artırılmış veya daha spesifik özellikler kazandırılmıştır.
16

Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler


Gıda güvenliği insan sağlığı açısından birçok ülkenin önceliğini oluşturmaktadır. Bu amaçla gıdalarda ortaya çıkabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere ve önlemlere rağmen, bunların pratikte uygulanmasının, ülkemizde ve dünyada henüz yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir.
17

Tarla ve Bahçe Ürünleri

Tarla ve bahçe bitkileri, ekonomik değeri yüksek olan çok önemli kültür bitkilerini barındırmaktadır. Bunlardan bazıları ülkemiz açısından önemli olan değişik sanayi kuruluşlarının hammadde ihtiyacını karşılamaktadır.
18

İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi


Bu çağrıda İHA’lar geliştirilmesi amaçlanan görüntü alma, işleme görev yükü üniteleri ve birlikte çalışma algoritmaları kritik önem taşımaktadır. Bu çağrı, ülkemizde üretilen insansız hava aracı tipleri için tek başına veya sürü halinde görüntü alma, işleme görev yükü üniteleri ve birlikte çalışma algoritmaları için özgün ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım, gerçekleştirme ve test yeteneklerinin kazanılmasını amaçlamaktadır.
19

Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Kimya sanayi, birçok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, üretim ve dış ticarette önemli bir role sahiptir. Günümüz kimya sanayi, katma değeri yüksek, daha az enerji kullanımı gerektiren, çevre ve insan sağlığına duyarlı kimyasal madde üretim ve teknolojilerine yönelmektedir.
20

Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi


Kimya sanayi, birçok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, üretim ve dış ticarette önemli bir role sahiptir. Günümüz kimya sanayi, katma değeri yüksek, daha az enerji kullanımı gerektiren, çevre ve insan sağlığına duyarlı kimyasal madde üretim ve teknolojilerine yönelmektedir.
21

Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri

Özellikle son yıllarda gelişen teknolojinin ve güncel üretim yaklaşımlarının da etkisiyle, yüksek çeşitlilikte ürünlerin üretildiği imalat sistemlerinde, üretim maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda üretim sisteminin yeni ürünlere hızlı adaptasyonunun sağlanması için, üretim sistemlerinin esnek ve akıllı hale getirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.
22

Güvenli İmalat Hatları


Bilgi, iletişim ve otomasyon teknolojilerinin yardımıyla üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ürün kalitesinin arttırılması günümüzde önem kazanmıştır. Bu doğrultuda, akıllı ve güvenli üretim sistemlerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir dönüşüm ihtiyacı oluşmuştur.
23

Servo Motor Teknolojileri

Ülkemizde endüstriyel makine imalat, otomasyon, savunma, uzay, havacılık vd. sektörlerde faaliyet gösteren firmalar hassas ve katı (gürbüz) hareket kontrol sistem tasarımları için çoğunlukla yurtdışından temin edilen servo motor sistemlerine bağımlı kalmaktadır.
24

Takım Tezgahları ve Aparatları-Yenilikçi Pres Sistemleri


Bu çağrının amacı, ulusal makine imalat sektörünün Ar-Ge kabiliyetinin yükseltilmesi ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması için yerli bileşen oranı yüksek, yenilikçi preslerin yurtiçinde tasarlanıp üretilmesine katkıda bulunmaktır.
25

Düşük Tenörlü Krom, Mangan ve Demir Cevherlerinin Zenginleştirilmesi ve/veya Değerlendirilmesine Yönelik Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Doğada kısıtlı miktarda var olan, ekonomik değerlendirilebilir nitelikteki cevherlerin gün geçtikçe azalması, metal üreticilerini yeni kaynaklar bulmaya, mevcut hammadde kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya ve yeni üretim yöntemleri geliştirmeye zorlamaktadır.
26

Konsept Araçların Geliştirilmesi


Trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün artmakta, buna bağlı olarak yeterli/ucuz yakıt temini riski ve trafik yoğunluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, küresel ısınmayla birlikte dünyamızda egzoz emisyonlarından kaynaklanan çevresel problemler konusunda bilinçlenme ve beklentilerin arttığı gözlemlenmektedir.
27

V2X Haberleşme Katmanlarına Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi

Akıllı ulaşım sistemleri alanında araçlar ve ulaşım alt yapılarının gömülü sistem çözümleri ile ağ yapılı, daha güvenli, daha verimli, daha çevreci hale getirilmesi ihtiyacı vardır. Uluslararası firmalarla rekabet edebilecek ve bu pazarlara girebilecek ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 4. Çağrı Konu ve Kapsamı Projeler aşağıdaki
28

Elektrikli ve Hibrit Araçlar için Batarya ve Enerji Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi


Dünyada birçok otomotiv üreticisi, elektrikli ve hibrit araçlar konusunda yoğun bir şekilde Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizde de elektrikli ve hibrit araçlar üzerinde benzer çalışmalar yürütülmektedir. Batarya Yönetim Sistemlerinin (BYS) hem bataryanın verimli ve güvenli kullanımını sağlayacak, hem de araçların güvenliğini riske atmayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.